Natuurlijk Grevelingen

Laat de grevelingen niet verdrinken

Landschappelijk staat ons ook iets te wachten bij gedempt getij.
 

5. Zoals al geschetst zullen de platen door erosie verdwijnen als er geen aanvullende oeverbeschermende maatregelen worden getroffen. Treffen we wel maatregelen dan zullen toekomstige watersporters geconfronteerd worden met het volgende landschap. Op de Grevelingen met een tijverschil van een meter vaar je bij laagwater langs “wanden” van stortsteen die tenminste 1,70 meter boven water uitrijzen. De oevers zijn volledig aan het zicht onttrokken en boven de steenmassa’s uit ziet men bossen van dood hout (bos en struweel is als gevolg van zout gestorven) Bij hoogwater zie je dezelfde dode bossen - maar dan beter - oprijzend boven een steile afslagrand die is ontstaan door voortschrijdende erosie achter  de oeverbeschermingen. In zicht komt ook het intergetijdengebied; een achter de oeverbescherming liggende vlakte van ondiep water overgaand in de steilrand. In het ondiepe water ligt/drijft dood hout dat is los gespoeld.

 
Of dit landschapsbeeld de toeristisch/recreatieve aantrekkelijkheid van de Grevelingen een grote impuls zal geven danwel het zo gewenste intensievere recreatieve medegebruik van de natuurgebieden zal bevorderen? 
 
Eén troost. Dit “schrikbeeld” zal wel vrij lang maar niet eeuwig duren. En… misschien gaat er wel zeekraal groeien.
 
6. Port Zélande ligt op de Kabbelaarsbank; een plaat gelegen op ca. NAP +0.50m tot +0.90m. Het zal duidelijk zijn dat de Kabbelaarsbank voor het behoud van Port Zélande zal moeten worden ingepolderd. Dijken erom en bemaling erop.
 
7. De dagrecreatieterreinen Grevelingendam, Kabbelaarsbank, Surfgebied Brouwersdam, Punt van Goeree alsmede de verspreid liggende lokale voorzieningen en de daarop aanwezige bebouwing (bezoekerscentrum, restaurants, surfcentra etc. zullen met uitzondering van enkele hoger gelegen delen op de Punt van Goeree onbruikbaar worden. De oeverzones liggen overal tussen huidig peil en NAP +0.50m. Veel terreinen met gebouwen, wegen en parkeerterreinen zijn gelegen net boven NAP +0.50 tot +0.70m.
 
8. Wil je echt gezonde dynamiek terug in de Grevelingen dan rest er niets anders dan de gehele Delta weer volledig open te gooien. Wel eerst de Brabantse meststromen schonen, maar dat was 20 jaar geleden bij de afsluiting van het Krammer-Volkerak ook al nodig! 
 
Halve en tussenoplossingen zoals een beetje getij zijn geen stabiele oplossingen en zullen telkens weer leiden tot nieuwe ingrepen om weer andere nadelige effecten op te lossen. 
 
Natuur gaat over lange termijnen en is gebaat bij consistent beleid en beheerders die hun handen in hun zakken kunnen houden. Daarvoor moeten duidelijke en duurzame keuzes worden gemaakt. 
Het terugzetten van de tijd naar voor de Deltawerken is een utopie. We kunnen dus maar beter het beste halen uit de gegeven situatie en de echte knelpunten (belasting Krammer-Volkerak) zo goed (en snel) als mogelijk oplossen. 
De natuurontwikkeling die in de afgesloten Grevelingen op gang is gekomen heeft grote kwaliteiten en is gebaat bij een zorgvuldig en stabiel beheer. Waar elders heb je bijvoorbeeld de kans om een oerbos van honderden ha’s in z’n ontwikkeling vanuit het niets te volgen?