Natuurlijk Grevelingen

Laat de grevelingen niet verdrinken

Sinds de afsluiting van de Grevelingen in 1972 is gaandeweg gebleken dat er in het grootste aangelegde zoutwatermeer van Europa een gelaagdheid is ontstaan en uitwisseling van zuurstof tussen boven- en onderwaterlagen niet meer plaats vindt.

 Grevelingen met en zonder getijde
GC

Sinds de afsluiting van de Grevelingen in 1972 is gaandeweg gebleken dat er in het grootste aangelegde zoutwatermeer van Europa een gelaagdheid is ontstaan en uitwisseling van zuurstof tussen boven- en onderwaterlagen niet meer plaats vindt. Ook het bodemleven op grotere diepte is verdwenen.
Daarom worden er op allerlei niveaus de meest wilde plannen gemaakt om hierin verbetering te brengen, waarbij sommigen zich afvragen of er wel de juiste argumenten worden gebruikt en keuzen worden gemaakt

 

Voorgeschiedenis:
Doordat regen en het omliggend land zoet water in de Grevelingen spuien was men bang dat het meer zou gaan verzoeten en er een dood en stinkend water zou ontstaan.
Om het zoutgehalte in de Grevelingen te verzekeren werd in 1979 een doorlaatsluis in de Brouwersdam gerealiseerd. Echter deze in- en uitlaat kon niet voorkomen dat er een gelaagdheid kon ontstaan met een zuurstofloze bodemlaag.
In kustwateren is gelaagdheid een normaal verschijnsel. De vraag is welke mate van gelaagdheid en zuurstofloosheid we in een kunstmatige lagune als de Grevelingen willen accepteren. Op dit moment zijn er berichten van duikers dat vanaf 16 meter en dieper een  drabbige en niet doorzichtbare smurrie is, waar alleen nog bacteriën kunnen verblijven die niet van zuurstof leven.
In kustwateren is gelaagdheid een normaal verschijnsel. De vraag is welke mate van gelaagdheid en zuurstofloosheid we in een kunstmatige lagune als de Grevelingen willen accepteren.Er zou een jaarrond nieuw onderzoek moeten komen om vast te stellen wat de huidige situatie in de Grevelingen is. Er worden veel meningen verkondigd, maar onderbouwing is niet aanwezig of steunt op rapporten van jaren geleden.

Bijzonder:

Naast dit zuurstofloze verschijnsel onder in het Grevelingenwater is in de bovenste laag en op de eilanden en slikken iets moois ontstaan!

Honderden vaak zeldzame planten groeien op de vroegere platen, schorren en slikken, een verscheidenheid die zijn weerga in Europa niet kent.

Honderdduizenden vogels vinden zomers en s’winters hier een broed-, rust- en fourageplaats.

Zeehonden, Bruinvissen, Palingen, Kreeften, mosselbroed en haringen komen veelvuldig voor en hebben kennelijk voldoende voedsel.

Kortom dit Natura 2000 gebied is een juweel in onze Delta!

Tevens vinden tienduizenden watersporters en toeristen hier een geweldig schoon meer waar volop gezeild, gezwommen, gedoken en gerecreëerd kan worden!