Natuurlijk Grevelingen

Laat de grevelingen niet verdrinken

Wat te doen:
Jaren geleden kwam men tot de conclusie dat de waterkwaliteit nog steeds verder achteruit ging en dat daar wat aan gedaan moest worden.
De in 1978 gemaakte “hevel” in de Grevelingendam die voor een betere doorstroming moest zorgen, heeft door gebrekkige werking geen oplossing gegeven.
Er moet wat gebeuren. Als eerste denkt men natuurlijk als oplossing om het getijde weer terug te brengen in de Grevelingen. Een extra grotere doorlaatsluis in Brouwersdam zou de oplossing zijn.
Klimaatverandering:
Ook heeft men bedacht dat door mogelijk klimaat veranderingen de afvoer van rivierwater in de toekomst een probleem kan worden. Er is een commissie benoemd die onderzoekt of het mogelijk is om rivierwater via het Volkerakzoommeer via een permanente verbinding naar de Grevelingen te leiden en deze samen met het Schelde Rijnkanaal als tijdelijk opslag te laten functioneren.
Ook wordt aangevoerd dat het Volkerakzoommeer sinds haar afsluiting last heeft van Blauwalg, dat zou met deze plannen ook verdwijnen.
Dat daar de laatste jaren niet of nauwelijks meer sprake van is, doordat minder vervuild water vanaf de landbouwgronden geloosd wordt, wordt door de plannenmakers vergeten of is niet bekend.
Met de uitvoering van bovengenoemde plannen wordt het geheel nog complexer doordat een groter landbouw gebied rondom het Volkerakzoommeer te maken krijgt met verzilting.
Ook als door de plannen getijde in het Schelde Rijnkanaal naar Antwerpen ontstaat, is er een probleem ten aanzien van brughoogten die te laag worden en misschien moeten hier ook dijken worden verhoogd en dan de afspraken nog met België ten aanzien van getijloze doorvaart naar Antwerpen via dit Schelde Rijnkanaal?
Verder dijken verhogen rondom het Volkerakzoommeer en de Grevelingen.
Los van al deze bespiegelingen kan men zich afvragen hoe Europa zal reageren op de plannen voor dit Natura-2000 gebied. Aangemerkt moet worden dat dit gebied totaal gaat veranderen. Soorten handhaven en beschermen is er niet meer bij als gebieden onder lopen waar nu nog honderden beschermde planten en dieren voorkomen. Kunnen andere bijzondere soorten dit compenseren? En wordt dat zonder meer geaccepteerd door Europa?
Samenvattend kan men zeggen dat het een hopeloos plan is om een getijde en opslaggebied van de Grevelingen te maken.